15 December 2019

ไข่มุกอันดามันประเภท: ไม้ดอก ต้นทรงพุ่มอายุหลายปี

สภาพแสงแดดที่เหมาะสม: แสงแดดรำไร

สภาพดิน: ร่วนซุย ชอบดินชื้นแต่น้ำไม่ขัง

การให้นำ้: ต้องการน้ำน้อยถึงปานกลาง

การขยายพันธุ์: โดยการปักชำกิ่ง

สรรพคุณ: -

ความเชื่อ: -

ข้อมูลอื่นๆ: ดอกมีสีชมพูเป็นพวงห้อยระย้าสวยงาม จึงเหมาะที่จะปลูกไว้เป็นไม้ประดับในสวนหน้าบ้าน หรือไว้ในบ้านที่มีอากาศถ่ายเท และมีแสงแดดส่องถึงรำไร


No comments:

Post a Comment